Aanvullend pensioen (groepsverzekering)

Wat is de groepsverzekering?

De begrippen 'groepsverzekering' of 'een sectoraal aanvullend pensioenplan' worden vaak door elkaar gebruikt maar zijn hetzelfde. Zo'n sectorpensioenplan heeft als doel om voor de werknemers die in een bepaalde sector actief zijn een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en dat is niet onbelangrijk.  Als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen ongeveer 1.300 euro per maand bedraagt terwijl uw kosten er niet op  achteruit gaan dan is een aanvullend pensioen mooi meegenomen.

Hoe werkt de groepsverzekering?

Het fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart heeft voor alle werknemers die onder het paritair comité nr. 139 (binnenvaart) ressorteren een aanvullend pensioenplan afgesloten. De werkgevers betalen ieder jaar aan het Fonds een premie ten belope van 2 procent van het bruto jaarloon voor de opbouw van een groepsverzekering.

Het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van de binnenscheepvaart, wordt door het fonds beheerd en zal aan elk van de werknemers worden vrijgegeven op het moment van de pensioengerechtigde leeftijd of op het moment van de effectieve pensionering.

Wat moet je als werknemer doen?

Niets, de bijdrage wordt rechtstreeks bij de werkgever geïnd en doorgestort aan het pensioenfonds. Het opgespaarde bedrage wordt op het moment van de gerechtigde pensioenleeftijd of op het moment van de effectieve pensionering aan de gerechtigde werknemer uitbetaald.