Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid en slecht weer

Wat als het weer even heel erg tegen zit : tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer biedt een oplossing

Deze vorm van  schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst is voorzien in artikel 50 van de Wet van 3  juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en kan enkel ingevoerd worden voor arbeiders.  Wanneer deze arbeiders door het slechte weer niet meer kunnen werken, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen wegens slecht weer.

Onder slecht weer worden de weersomstandigheden verstaan waarvan u in een mededeling aan de RVA aantoont dat deze, gezien de aard van het werk, de uitvoering van het werk onmogelijk maken.

De volgende voorwaarden moeten dus gelijktijdig vervuld zijn:

·         het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden:  regen, vorst, hitte ...;

·         u moet het slecht weer melden aan de RVA

·         de weersomstandigheden moeten van dien aard zijn dat zij de uitvoering van het werk onmogelijk maken. Wanneer de werkzaamheden door het slechte weer enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kunt u geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer invoeren. Als het weer slabakt en er bijgevolg minder activiteit is, dan kan wel gebruik maken van economische werkloosheid.

U kunt de arbeider slechts tijdelijk werkloos stellen voor een volledige arbeidsdag, d.w.z. voor het totaal aantal uren waarop hij normaal die dag zou hebben gewerkt. Zo kunt u de arbeider bijv. niet meer tijdelijk werkloos stellen voor het resterend aantal uren van de dag indien hij het werk in de loop van de dag heeft moeten onderbreken wegens slecht weer. 

Wat is ‘slecht weer’ ? Uiteraard kan in geval van een kleine regenbui  geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden ingevoerd.  Maar in welke gevallen wel bijvoorbeeld:
- bij zeer zware en langdurig neerslag waardoor toerisme zo goed als plat valt?
- bij storm waarbij het onverantwoord is te varen zelfs op binnenwateren?
-  ...

U dient dit dus met het nodig gezond verstand te beoordelen. Het is de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA die ingeval van discussie beslist.

Welke formaliteiten moet u vervullen VOOR de aanvang van de tijdelijke werkloosheid?

Verwittig de arbeiders dat zij zich niet op het werk moeten aanmelden , u moet hen op voorhand verwittigen dat zij zich niet op het werk moeten aanmelden. U kunt die verwittiging op om het even welke wijze doen (via de telefoon, per sms, per mail, per fax, per gewone brief ...). Zodra de weersomstandigheden een werkhervatting toelaten, moet u de arbeiders daarvan verwittigen. Die verwittiging kan op dezelfde wijze gebeuren als de eerste verwittiging. Indien u de arbeiders niet tijdig verwittigt en zij zich toch op het werk aanbieden, bent u voor de hele dag loon verschuldigd (artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten). Dat is eveneens het geval indien de arbeiders in de loop van de dag het werk ten gevolge van het slechte weer moeten onderbreken. U kunt hen dus niet voor het resterend aantal uren tijdelijk werkloos stellen. 

Welke formaliteiten moet u vervullen bij de AANVANG van de tijdelijke werkloosheid?

Lever maandelijks een controleformulier C3.2A af aan elke arbeider die u tijdelijk werkloos stelt wegens slecht weer , ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand, vóór het normale aanvangsuur van het werk

Vooraleer het formulier af te leveren, moet u de identiteitsgegevens en de betrokken maand invullen en moet u het nummer van het formulier inschrijven in het validatieboek (papieren validatieboek of het  elektronisch validatieboek op  de portaalsite van de sociale zekerheid. Vanaf de eerste werkloosheidsdag tot het einde van de maand, moet de arbeider het formulier invullen volgens de instructies die erop vermeld staan. Zo moet hij o.a. (vóór de aanvang van de arbeid) alle arbeidsprestaties vermelden die hij verricht voor zichzelf of voor een derde, alsook de ziektedagen, de vakantiedagen en de niet-gepresteerde dagen gedekt door loon.

Verstuur maandelijks aan de RVA voor elke arbeider, een mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag wegens slecht weer. De mededeling moet worden verstuurd:

·        ofwel de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

·        ofwel de volgende werkdag;

·        ofwel, indien u met zekerheid weet dat de arbeider werkloos zal zijn, de werkdag  die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

De mededeling moet verplicht elektronisch worden verstuurd (via het web) of via een gestructureerde elektronische boodschap (via batch).

Doe een elektronische aangifte (ASR scenario 2) indien de arbeider een uitkeringsaanvraag moet indienen. Wanneer de arbeider een uitkeringsaanvraag moet indienen, d.w.z.:

·    bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de arbeider in uw onderneming;

·    indien hij opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een onderbreking van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van minstens 36 maanden;

·    indien hij opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van zijn contractuele arbeidsregeling (bv. indien hij deeltijds gaat werken of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat).

·    bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30/09 (in functie van de mogelijke jaarlijkse herziening van het bedrag van de uitkering);

U overhandigt, ter informatie, een print van de elektronische aangifte aan de werknemer. Aan de hand van de ASR scenario 2 kan de RVA het dagbedrag van de uitkering berekenen. 

Welke formaliteiten moet u vervullen TIJDENS de periode van tijdelijke werkloosheid?

Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte (ASR scenario 5) voor de werkloos gestelde arbeiders;

Welke dagen mag u niet opgeven als dagen tijdelijke werkloosheid?

U mag de arbeiders niet tijdelijk werkloos stellen op de volgende dagen:

·         wettelijke feestdagen (of de vervangingsdagen ervan) die gelegen zijn in een periode van tijdelijke werkloosheid. U bent loon verschuldigd voor die dagen. Voor een aantal feestdagen (afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid tijdens het betrokken kalenderjaar), geniet u een vermindering van sociale bijdragen;

·         dagen waarvoor u loon moet betalen (bv. 7 dagen loon in geval van laattijdige mededeling zonder regularisatie) of gewaarborgd dagloon (in toepassing van artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten);

·         de dagen waarop de arbeider normaal niet werkt (bv. de zaterdag als dat de normale inactiviteitsdag is); 

Bovendien moet de arbeider eerst de dagen inhaalrust uitputten vooraleer hij tijdelijk werkloos kan worden gesteld wegens slecht weer (artikel 51bis van de wet op de arbeidsovereenkomsten). Dat principe geldt ook voor volledige inhaalrustdagen verworven ingevolge overschrijdingen van de arbeidsduur in het kader van de invoering van flexibele arbeidsregelingen.

Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

Uw werkgever is geen loon verschuldigd tijdens deze periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen de arbeiders een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon en dit ongeacht uw gezinstoestand.

Indien de werknemer een deeltijdse werknemer is met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering, dan wordt rekening gehouden met de vergoedingsperiodes in geval van volledige werkloosheid. Indien hij/zij dit wenst, dan kan  men verzoeken dat de specifieke regeling inzake vergoedbaarheid als tijdelijk werkloze (65% uitkering) wordt toegepast.

Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid - Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming

Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan is het aantal uitkeringen gelijk aan:  (PX6) / S waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid - S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De werknemers heeft bovendien recht op een supplement bovenop zijn werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge slecht weer. De nieuwe CAO in de binnenscheepvaart  voorziet de volgende bijpassing per werkloosheidsdag:

-          voor schipper/kapitein of werktuigkundige/machinist : 21 EUR

-          voor stuurman met of zonder patent: 18 EUR

-          voor matroos: 14 EUR

Sinds 1 januari 2023 neemt het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart alle aanvullende werkloosheidsvergoedingen ten laste voor de werknemers die gedeeltelijk werkloos werden gesteld. Deze ten laste neming door het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart wordt gefinancierd uit bestaande reserve waarover het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart beschikt in het kader van de SWT en brengt geen bijkomende kosten mee voor de werkgevers.

Indien u nog verdere vragen heeft aarzel dan niet ons te contacteren.