Welkom bij Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart

CORONA - COVID-19

VERPLICHTE QUARANTAINE EN TEST NA VERBLIJF IN RODE ZONE

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan. Meer info hier.

CORONA-WERKLOOSHEID : VERLENGING

De soepele corona-werkloosheid als algemene maatregel voor alle sectoren stopte op 31 augustus 2020.
Tot 31 maart 2021 kan corona-werkloosheid echter verder gebruikt worden door twee groepen ondernemingen:
1.GROEP 1 = ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020. 
2. GROEP 2 = ondernemingen die behoren tot de sectoren die zwaar getroffen zijn. In deze lijst is voor het PC 139 pleziervaart voor toeristische doeleinden opgenomen.
Meer weten ? Hier leest u er alles over

HOE DE VERSPREIDING VAN CORONA TEGEN GAAN : GIDS MET ADVIEZEN

De sociale partners ontwikkelden in de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een gids met daarin allerhande maatregelen (adviezen) om de verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan. U vindt deze gids hier.

SENSIBLISERINGSMATERIAAL VOOR OP DE WERKPLEK IN 17 TALEN

Werk je samen met anderstaligen? Of ben je een werkgever en stel je werknemers uit het buitenland te werk? Dan kunnen deze affiches je wellicht helpen om hen te informeren over de maatregelen op de werkvloer om het coronavirus de baas te blijven. Je vindt ze hier.

STEUNMAATREGELEN

Ingevolge het coronavirus zijn er al heel wat steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers uitgewerkt door de verschillende overheden in ons land. Een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen met link naar websites voor verdere informatie vindt u hier

Hou er rekening mee dat er steeds nieuwe updates kunnen zijn.

Ook het Fonds zelf nam al heel wat maatregelen. Zo wordt tijdens de Corona-crisis de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid ten laste van het Fonds genomen. De bedrijven zelf kunnen uitstel van betaling van de bijdragen aan het Fonds krijgen. Meer info over deze maatregelen leest u hier.

Wat is het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) is een fonds voor bestaanszekerheid dat door de sociale partners werd opgericht. Overeenkomstig de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid ondersteunen deze fondsen onder meer het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen.

De financiering van de fondsen voor bestaanszekerheid gebeurt door bijdragen, te betalen door de werkgevers die vallen onder het ressort (de werkingssfeer) van het PC nr. 139

Concreet werd het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart opgericht in 1964. In de loop der jaren volgde een aantal heroprichtingen en wijzigingen van de statuten, dit telkens door een collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart. De laatste wijziging in de statuten dateert van 2017.

Sinds per 1 januari 2017 doet het Fonds de inning van de bijdragen rechtstreeks.

Wat doet het Fonds ?

Het Fonds heeft de volgende taken:

- het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen.
- het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren.
- het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.  

Wijziging van de inningsmethode van de bijdragen voor het Fonds

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 (dat is de aangifte die u in april doet) zal de RSZ de inning van de bestaanszekerheidsbijdragen en het aanvulllend pensioen voor het Fonds  rechtstreeks doen samen met de berekening van de lonen en de basis sociale bijdragen. Alle details hierover vindt u hier.